739  Dalla valle di Lanaitho a Cuile Su Humbenteddu passando da S'Ishaloneddu 'e Linna
556  Dalla Codula di Sisine a Folgone, poi Serra Russa e Bacu Tingiosu
793  Da Genna Stirsili a Coile S'Arcu de Su Tullu passando per Punta Turru
774  Da Bacu Erritzo a Coile Sepitu passando per Bacu Trungalu
1857  Anello Tziu Billia Mereu