857  Dalla valle di Lanaitho a Cuile Su Humbenteddu passando da S'Ishaloneddu 'e Linna
677  Dalla Codula di Sisine a Folgone, poi Serra Russa e Bacu Tingiosu
893  Da Genna Stirsili a Coile S'Arcu de Su Tullu passando per Punta Turru
894  Da Bacu Erritzo a Coile Sepitu passando per Bacu Trungalu
2061  Anello Tziu Billia Mereu