1440  Dalla valle di Lanaitho a Cuile Su Humbenteddu passando da S'Ishaloneddu 'e Linna
1212  Dalla Codula di Sisine a Folgone, poi Serra Russa e Bacu Tingiosu
1214  Da Genna Stirsili a Coile S'Arcu de Su Tullu passando per Punta Turru
1107  Da Bacu Erritzo a Coile Sepitu passando per Bacu Trungalu
2926  Anello Tziu Billia Mereu