1102  Dalla valle di Lanaitho a Cuile Su Humbenteddu passando da S'Ishaloneddu 'e Linna
883  Dalla Codula di Sisine a Folgone, poi Serra Russa e Bacu Tingiosu
995  Da Genna Stirsili a Coile S'Arcu de Su Tullu passando per Punta Turru
981  Da Bacu Erritzo a Coile Sepitu passando per Bacu Trungalu
2448  Anello Tziu Billia Mereu